Het project Corfwater

 

Dinsdag 20 februari 2024 heeft de Raad van State de uitspraak gepubliceerd over de voorlopige voorziening omgevingsvergunning Hotel Corfwater.

Beslist is dat het coördinatiebesluit omgevingsvergunning en bestemmingsplan Hotel Corfwater niet op de juiste wijze is gepubliceerd. De genomen besluiten kunnen hierdoor niet onder de regeling vallen en worden niet als één besluit gezien.

Dit betekent dat niet de Afdeling in eerste en enige aanleg, maar de rechtbank Noord-Holland in eerste aanleg bevoegd is kennis te nemen van het beroep tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning.

Het beroep wordt daardoor doorgestuurd naar de Rechtbank.

Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen omdat de initiatiefnemer heeft aangegeven niet eerder aan de gang te gaan dan dat hij over onherroepelijke vergunningen beschikt.

 

Op de site van de Raad van State valt het volgende hierover te lezen:

202305735/2/R1

ECLI:NL:RVS:2024:698
Datum uitspraak: 20 februari 2024

Bij besluit van 11 juli 2023 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan "Hotel Corfwater" gewijzigd vastgesteld. Het plangebied ligt ten noorden van de kern van Petten in het duingebied Het Korfwater. In het plangebied bevindt zich nu bebouwing van het voormalig hotel "Huis ter Duin". Het plan voorziet in de herontwikkeling van het plangebied door een transformatie naar een kwalitatief hoogwaardig hotelcomplex. De bestaande niet-monumentale aanbouwen van het huidige hotelgebouw worden gesloopt. Ook de beheerderswoning met bijgebouw en de bunkers worden gesloopt. Het monumentale deel van het hotelgebouw wordt gerenoveerd. Ten noorden van het huidige hotelgebouw worden vijf nieuwe hotelgebouwen mogelijk gemaakt. Deze beoogde hotelgebouwen zullen samen met het gerenoveerde Huis ter Duin ruimte bieden aan 240 hotelkamers. Ondergeschikt aan de hotelfunctie is er ruimte voor horeca, "wellness", vergaderfaciliteiten en meerdaagse congresactiviteiten. HZL en KNNV hebben de voorzieningenrechter verzocht het plan en de omgevingsvergunning te schorsen totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak.

 

 

zomer 2023 (klik hier)

Tijdens de Oordeelsvormende vergadering van 18 april kwam in de gemeenteraad het Project Corfwater aan de orde. Onze adviseur Carel van der Poel sprak namens Het Zijper Landschap onze zorg uit over de grootschaligheid van dit project. Ook de nog liggende onduidelijkheden over natuurbestemming, waterhuishouding en de M.E.R. maakt dat onze vereniging het project niet kan laten doorgaan.
(klik hier voor het pleidooi)

Op 9 mei is er vervolgens in de raadsvergadering gestemd over het project en is het met een meerderheid van de stemmen goedgekeurd.

Onze voorzitter heeft tijdens deze vergadering een fel pleidooi gehouden naar de raadsleden toe om nog maar eens te benadrukken of die forse ingreep in de Pettemer duinen wel ten goede komt aan het landschap en respectievelijk de mensen!

Onze Vereniging maakt zich nu op voor een beroep voor de R.v.State en benadert onze advocaat met deze zaak. De argumenten die hiervoor nodig zijn, worden door de projectgroep verzameld en onderbouwd aangeleverd.

Huis ter Duin
auteur: Alie Kraaij, 13 mei 2022
Het voormalig koloniehuis aan de Korfwaterweg te Petten is een gemeentelijk monument. Het tehuis werd in februari 1934 geopend.
Op 17 november 2021 werd een omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van “Hotel Corfwater” bij de gemeente Schagen aangevraagd.
Het bestemmingsplan: ‘Petten, ’t Zand, Callantsoog, Groote Keeten’ vastgesteld op 28 september 2010 geeft de volgende gegevens:
Het lichtgroene gebied heeft de bestemming: recreatie.
Het bouwvlak, zwart omlijnd, heeft een oppervlakte van ca. 4000 m2
Dit bouwvlak mag maximaal voor 50% bebouwd worden.
Met een max. goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 12 meter, met een mogelijke afwijking van 10%.
Aan de oostzijde van de korfwaterweg ligt het zogenaamde Manege-terrein, ca.1700 m2.
Dit bouwvlak, ca. 570 m2, mag voor 100% bebouwd worden met een goothoogte van 5,5 meter en een top van 10 meter.
 
 
Waterkeringen
Het bestemmingsplan uit 2010 geeft op blz.53 van de toelichting een duidelijk beeld van de veiligheidszone voor de waterkeringen. Binnen de veiligheidszones mogen geen niet-onomkeerbare ontwikkelingen worden gerealiseerd. Ontwikkelingen kunnen echter wel plaatsvinden na overleg met het waterschap HHNK.HHNK beweert dat, na het aanbrengen van de Hondsbossche- duinen, Huis ter Duin vrij is van de beperking van de veiligheidszone voor de primaire waterkering.
 
 
Natura 2000
Het Natura 2000-gebied nr. 85 Zwanenwater en Pettemerduinen geeft voor de zuidelijke gele zone de aanduiding ‘habitatrichtlijngebied’.
Dat wil zeggen dat de biodiversiteit beschermd wordt door de Europese habitatrichtlijnen
Vooral de normen die gelden voor de NOx emissies spelen een grote rol.
Natuur Netwerk Nederland
 
 
 
Gebieden rond Huis ter Duin
De provincie Noord-Holland heeft de NNN-gebieden opgenomen in de Omgevingsverordening NH2020.
Afdeling 6.4 Beschermd landelijk gebied
Paragraaf 6.4.1 Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen
Artikel 6.41 Toepassingsbereik
Deze paragraaf gaat over de gebieden die Provinciale Staten op grond van artikel 2.10.2 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in de provincie Noord-Holland geometrisch hebben vastgelegd als Natuurnetwerk Nederland en over de natuurverbindingen die Provinciale Staten hebben aangewezen als onmisbaar voor het volwaardig functioneren van het Natuurnetwerk Nederland.
Artikel 6.43 Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen
4. Het ruimtelijk plan maakt geen nieuwe activiteiten mogelijk die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een vermindering van de oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland of de natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die gebieden.
Wezenlijke kenmerken en waarden zijn te vinden in bijlage 5 van de Omgevingsverordening.
Samengevat CK 28-12-2021
Toevoeging t.b.v. de Zienswijze:
Het ontwerp Bestemmingsplan ’t Corfwater heeft veel facetten die nader bestudeerd dienen te worden wat het maakt tot een omvangrijk project.
Cor heeft een voorschot gedaan in de vorm van het bovenstaand geschrevene! Ik heb grofweg een reactie/ zienswijze geschreven die nodig was om een tegengeluid bij de Gemeente kenbaar te maken. Een paar onderdelen heb ik reeds nader bekeken; Archeologisch onderzoek en de parkeergelegenheid.
Omdat er in het plan duidelijk wordt aangegeven dat de daadwerkelijke vormgeving van de 5 hotels nog onzeker is, is ons voorstel dat die er eerst moet komen voordat er verder iets ondernomen kan worden. Zo blijft onduidelijk wat de echte bouwhoogte gaat worden van de hotels en kan daar dus niet adequaat door HZL op gereageerd worden.
Het Barro ( Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening) spreekt over het Kustfundament wat bestaat uit “Uitzicht vrije horizon”! Dit kan met de huidige onduidelijke plannen niet gewaarborgd worden.
Verder zijn er vraagtekens rondom de uitspraak dat het beoogde terrein zou vallen onder “bestaand stedelijk gebied”. Dit moet verder onderzocht worden.
Ook is er onderzoek gedaan naar de doelgroep die behoefte zou hebben aan een dergelijk hotelcomplex; die analyse zou uitwijzen dat de groep stijlzoeker het grootst is waarbij door HZL een vraagteken gezet wordt.
Naar stikstofdepositie is nog niet gekeken maar in de notitie van Victor Wichers (Hadron Consult 23 – 11- 2021) waarbij het naastgelegen recreatieplan Corfwater is onderzocht blijkt dat er terecht getwijfeld kan worden aan de uitkomsten van de huidige stikstofberekeningen omdat deze niet voldoende onderbouwd zijn.
Bij nadere bestudering van de archeologische waarde van het plangebied geeft Mevr. Soonius in haar beschouwing aan dat nader arceologisch onderzoek nodig is in het gebied van het hotel: het plangebied ligt in een gebied waar archeologisch onderzoek nodig is bij plangebieden groter dan 2500m2 wanneer de bodemingrepen meer dan 50 cm diep bedragen. ( archeologisch waardevol gebied van de 4e categorie met code ZIJPE95A = Duingebied)
Rondom de hotels zouden er volgens een onderzoeksbureau 211 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten, dat wordt een hele oppervlakte! Past dit allemaal wel binnen de te bebouwen oppervlakte van het Ontwerp Bestemmingsplan?
 
Klik hieronder om het gehele document in te kunnen zien.
 

Corfwater, Petten verslag december 2022
De gemeente Schagen heeft grote haast met het opnieuw bestemmen van het gebied Corfwater te
Petten; hiervoor zijn 2 aparte plannen in de maak. Beide plannen zijn zeer grootschalig en zien wij
vooralsnog als een bedreiging voor landschap en natuur. Wij zoeken de samenwerking met
gelijkgestemde verenigingen om deze plannen te ‘downsizen’ dan wel tegen te houden.


Recreatiepark Corfwater; Petten
Carel van der Poel (Het Zijper Landschap) is samen met Mike Schouten (eigenaar
Camping + Hotel Corfwater) geïnterviewed over de plannen rond het recreatiepark Corfwater.
https://www.youtube.com/watch?v=ShM_3sT-P1E&authuser=0is

Ondanks nog ‘levende bezwaren’ zien Het Zijper Landschap, na advies van de HZL jurist hierover, af van het indienen van een bezwaarschrift bij Raad van State tegen de ontwikkelingen van het recreatiepark Corfwater.


Hotel Corfwater; Petten
Dit tweede plan komt in januari 2023 op de agenda van de gemeenteraad Schagen. Ook tegen dit
plan is een zienswijze ingediend. Het betreft hier de beoogde uitbreiding van het bestaande hotel Huis
ter Duin (Natura 2000 gebied). Ook hierover zal door HZL worden ingesproken tijdens het
oordeelvormende deel van de raadsvergadering. (heeft deze nog niet plaatsgevonden??)

In eerste instantie ging het dus om 2 plannen, maar de gemeente Schagen heeft de plannen in maart 2023 opgesplitst in 4 plannen. Wat is hiervan de bedoeling en wat zijn de consequenties?

Voorjaar 2023

Tijdens de Oordeelsvormende vergadering van 18 april kwam in de gemeenteraad het Project Corfwater aan de orde. Onze adviseur Carel van der Poel sprak namens Het Zijper Landschap onze zorg uit over de grootschaligheid van dit project. Ook de nog liggende onduidelijkheden over natuurbestemming, waterhuishouding en de M.E.R. maakt dat onze vereniging het project niet kan laten doorgaan.

 

Op 9 mei is er vervolgens in de raadsvergadering gestemd over het project en is het met een meerderheid van de stemmen goedgekeurd.

Onze voorzitter heeft tijdens deze vergadering een fel pleidooi gehouden naar de raadsleden toe om nog maar eens te benadrukken of die forse ingreep in de Pettemer duinen wel ten goede komt aan het landschap en respectievelijk de mensen!

Onze Vereniging maakt zich nu op voor een beroep voor de R.v.State en benadert onze advocaat met deze zaak. De argumenten die hiervoor nodig zijn, worden door de projectgroep verzameld en onderbouwd aangeleverd.

 

Zomer 2023

Nieuws 1 Project Hotel Corfwater

"Op 20 juni 2023 is het bestemmingsplan Hotel Corfwater opnieuw met de gemeenteraad in een oordeelvormende vergadering besproken. Reden hiervan is dat het reeds eerder door de Raad, op 9 mei 2023, vastgestelde maar nog niet gepubliceerde plan wordt ingetrokken. Artikel 4.1 van de planregels is niet correct: de functie "congres activiteiten" was als hoofdactiviteit van de bestemming Recreatie opgenomen. Dit moest echter als ondergeschikte activiteit ten behoeve van de hoofdfunctie worden omschreven. Op 13 juli 2023 wordt het gewijzigde bestemmingsplan Hotel Corfwater opnieuw, ter vaststelling, aan de Raad voorgelegd. Tevens wordt hiermee het raadsbesluit van 9 mei 2023 ingetrokken. Op de oordeelsvormende vergadering van 20 juni heeft Het Zijper Landschap, bij monde van Friso Teerink, wederom haar bedenkingen ingebracht (zie bijlage)."

Nieuws 2 Project Hotel Corfwater

De bewoners van het Korfwater, inmiddels een grote groep, zijn voor de tweede maal bij elkaar gekomen om over het project Hotel Corfwater te spreken en om informatie met elkaar uit te wisselen.

Een kleiner comité gaat de bewoners bij het overleg met de betreffende projectgroep Hotel Corfwater Het Zijper Landschap vertegenwoordigen

Dat onderhoudt de communicatie met alle andere betrokken bewoners.

Zodra het bestemmingsplan Hotel Corfwater officieel bekend gemaakt is, de gemeenteraad heeft het inmiddels goedgekeurd, hebben we 6 weken om te reageren richting Raad van State.

De onderwerpen dienen eerder bij de advocaat worden aangeleverd. Vanuit Het Zijper Landschap ligt al de nodige informatie bij de advocaat.