Dossier Helmweg 10, Groote Keeten.

 

Verslag Raad van State behandeling
beroep bestemmingsplan Helmweg 10 Groote Keeten 22 januari 2024

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bestaande situatie 

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fImpressie van het bouwplan

 

Verloop
Eerst wordt de gelegenheid gegeven voor inbreng. Onze advocaat maakt hier gebruik van namens
Vereniging Het Zijper Landschap. Zij deelt een pleitnota aan de aanwezigen uit. Vervolgens worden
vragen vanuit de vertegenwoordigers Raad van State aan de aanwezigen achter de desk gesteld. De
zitting heeft iets langer dan 1 uur geduurd.

Pleitnota
Onze advocaat kreeg eerst het woord om haar pleitnota voor te lezen. Hierin werden onderwerpen
als zorgvuldigheid van de procedure, de verschillende ingebrachte stikstofberekeningen de
berekeningen van het verkeer benoemd.

PRV versus OV
De rapporteur Raad van State vraagt zich af of er ten opzichte van de vorige uitspraak sprake is van
een wezenlijk ander plan. Eerder is getoetst aan de provinciale omgevingsverordening (OV) in plaats
van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Doordat geconstateerd werd dat de verkeerde
regeling werd toegepast is het onderwerp bollenconcentratiegebied nooit aan de orde gekomen. Op
grond van de PRV is artikel 26b nu wel van toepassing.

Gevraagd wordt om inhoudelijk op artikel 26b in te gaan. De gemeente geeft aan dat er over dit
onderwerp contact is geweest met de provincie NH. Het item bollenconcentratiegebied zou niet
meer van toepassing zijn, de provincie zou hierop teruggekomen zijn. Bollenconcentratiegebied wil
nog niet zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn. Artikel 26b sluit niet uit om elders
bollenbedrijven toe te staan.

De doelstelling van de Vereniging Het Zijper Landschap komt aan de orde: de doelstelling zegt niets
over de bescherming van agrarische belangen. Is het niet zo dat verantwoord milieubeheer als
doelstelling kan worden uitgelegd? HZL heeft niets tegen bollenteelt maar wil wel het gebruik van
middelen beperken. Juist verplaatsing daar zijn we niet blij mee. Beter is het bestaande
bollenlandschap in stand te houden en niet te verplaatsen.

Weidevogelleefgebied
Effect van hotelontwikkeling op weidevogelleefgebied. De gemeente geeft aan dat op basis van
ecologisch onderzoek geconstateerd is dat er geen negatief effect is. Verstoring is niet aan de orde
ook volgens hun adviseur/ecoloog. Verstoringszone is niet aan de orde. HZL voert bouwgeluiden aan.
Gemeente stelt dat deze bewering niet wordt ondersteund door een tegenonderzoek.
Onze advocaat geeft aan dat een onderbouwing PRV in het bestemmingsplan thuishoort en hierin
dan ook moet worden opgenomen. Pas in het verweerschrift wordt de onderbouwing vermeld.
Echter de gemeente vindt een verwijzing naar de PRV in het bestemmingsplan voldoende.

Ladder nut en noodzaak
Ter onderbouwing is een extra rapport toegevoegd. Er zijn nu twee rapporten, één van Van Reest en
één van Sweco. Van Reest beslaat de Noordkust en Sweco grotendeels regio Noord-Holland Noord
(Bergen t/m Den Helder). Dit betreft geheel andere afbakeningsgebieden. Moet de conclusie in
breder gebied worden doorgetrokken? Wat vindt de Raad van de gemeente Schagen hiervan? De
gemeente Schagen stelt dat de Raad de alternatieven beperkt heeft tot 2 kustplaatsen in de
gemeente Schagen.
Het alternatief Tulip wordt besproken. Tevens komt ontwikkeling Petten aan de orde. Volgens de
gemeente is Petten een uitzondering. Petten heeft een ontwikkeling hoog nodig. Groote Keeten
heeft een ander imago.

Stikstof
Gedoeld wordt op art. 3.4 en 4.4. Voorafgaand aan de aanlegfase is niet geborgd dat een stikstofgift
achterwege wordt gelaten. De ecoloog/deskundige van de gemeente bepleit dat hij een behoudende
insteek heeft genomen bij de berekeningen.

Verkeer
In de memo van 4 december 2023 zijn veel van de, door Het Zijper Landschap, aangedragen punten
gehonoreerd. HZL benadrukt dat het aantal verkeersbewegingen externe gasten, vanuit en naar het
restaurant, te laag is meegenomen. Tegenwerping van gemeente en ontwikkelaar: het rapport van
Goudappel Coffeng is niet via een tegenonderzoek weerlegd. Tevens wordt Goudappel aangemerkt
als een gerenommeerd bureau, waar niet aan getwijfeld wordt én dat de normen CROW zijn gevolgd.
HZL houdt vast aan de bewering dat de aantal bewegingen te laag zijn ingeschat.

Ondergeschikte functie
Is de ondergeschikte functie van het restaurant wel voldoende geborgd? Hoe ziet de Raad dit? De
gemeente geeft uitleg dat het restaurant bedoeld is voor de hotelgasten. Maar dit is niet op
voorhand duidelijk te maken. HZL geeft aan dat het aantal m2 niet is vastgesteld dan wel toegekend.
De vraag wordt gesteld wat ondergeschikt inhoudt: antwoord in beperkte mate.
Als laatste wordt vanaf de publieke tribune om een beperking van het aantal m2 van het restaurant
in de voorschriften toe te voegen. Het gaat dan om een oppervlakte van maximaal 379 m2.

Vervolg
De Raad van State doet (normaliter) binnen 6 weken na zitting uitspraak. De digitale publicatie van
de uitspraak gebeurt altijd op een woensdag. De maandag voorafgaand aan de publicatie wordt deze
bekend gemaakt op de website van de Raad van State.

gebouw van de Raad van State, Den Haag

Klik op onderstaande link
Verslag Raad van State behandeling beroep bestemmingsplan Helmweg 10 Groote Keeten
Dd. 22 januari 2024

 

 

Klik op onderstaande link om het raadsvoorstel te kunnen lezen.
https://www.hetzijperlandschap.nl/media/3._portefeuilles/Helmweg_Groote_Keeten/RV_Bestemmingsplan_Helmweg_10_te_Groote_Keeten.pdf

 

Noord Hollands Dagblad regio Schagen, 5 oktober 2022

 

 

Project Helmweg 10 (verslag  september 2022)

Het Zijper Landschap is blij met de uitspraak van de (3) rechters van de Raad van State!

De gedane (juridische) inspanningen zijn hiermee beloond!

Het beoogde hotel met maximaal 60 kamers aan de Helmweg 10 in Groote Keeten gaat er niet

komen!

De door de ontwikkelaar aangeleverde getallen over de te verwachten stikstofuitstoot waren niet op orde. Ook is de ontwikkelaar (op advies van de gemeente) er ten onrechte van uitgegaan dat de provinciale regelgeving geen probleem zou zijn. Dat laatste bleek niet het geval. De RvS oordeeldedat de bouwlocatie in Bijzonder Provinciaal Landschap staat en dat betekent dat ‘stedelijke

ontwikkeling’ (als bijv. een hotel) daar niet is toegestaan. Wel mogen in dit BPL-gebied maximaal 11 woningen worden gebouwd. Naar dat laatste hebben veel inwoners van Groote Keeten wel oren

naar, mits deze woningen ook daadwerkelijk permanent bewoond worden.

De ontwikkelaar (fam. de Boer) is teleurgesteld en beraadt zich over de eventuele vervolgstappen.

De gemeente Schagen zegt dat de initiatiefnemer aan zet is.

 

Toch bouw van hotel met 60 kamers + restaurant

Door de Raad van State is door het bestemmingsplan voor dit beoogde hotel met 60 kamers +
restaurant, een streep gehaald; de gemeente Schagen kreeg echter wel de mogelijkheid tot
‘reparatie’. Na een ‘update’ van de provinciale regelgeving + aanpassing van de opgave
stikstofdepositie is dit gerepareerde bestemmingsplan door de gemeenteraad van Schagen
goedgekeurd. Dit ondanks onze gedane inspraak
Zie beeldregistratie: Vergaderingen/Oordeelsvormende-vergadering/2022/11-
oktober/19:30/Bestemmingsplan-Helmweg-10-te-Groote-Keeten-2022

tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad en bliksembezoeken aan de fracties
voorafgaande aan de besluitvormende raadsvergadering.
Door HZL is aansluitend pro-forma beroep aangetekend in de verwachting dat de berekende
stikstofdepositie aanvechtbaar is.