Welkom op de website van

Het Zijper Landschap

 

Laatste nieuws


 

Wat is De Zijpe?

De Zijpe kent een lange en interessante geschiedenis, o.a. in de strijd tegen stormen en dijkdoorbraken. Veel van deze strijd tegen de elementen zijn nog terug te vinden in het open landschap. Door de ligging van De Zijpe langs de Noordzeekust en de specifieke ontstaansgeschiedenis herbergt De Zijpe bijzondere landschapskenmerken, biotopen en bebouwingen. De vereniging Het Zijper Landschap vindt het belangrijk om de waarden van deze eigenheid te beschermen en te zorgen dat De Zijpe een leefbare en herkenbare omgeving blijft.

 

Doel van de vereniging Het Zijper Landschap

Het Zijper Landschap is een vereniging met hart voor het gebied van de voormalige gemeente Zijpe en naaste omgeving.  Het Zijper Landschap beoogt bevordering van natuurbehoud, een verantwoord milieubeheer en de gezondheid van mensen. Een verantwoorde ruimtelijke ordening, landschapsbescherming en het beschermen van de menselijke belevingswaarde met betrekking tot de leefomgeving, alles in de ruimste zin van het woord, zijn de uitgangspunten.

 

Denkwijze
“We moeten toe naar een andere relatie met de natuur, waarbij de intrinsieke waarde ervan wordt erkend. Bij het verlenen van natuurrechten moet het gebied worden gerespecteerd in zijn natuurlijke cycli. In samenhang daarmee kan het gebruik worden bepaald. Dit is anders dan bij een beschermd natuurgebied waar geen menselijke activiteiten mogen plaats vinden. Deze nieuwe zienswijze kan de mens leren om opnieuw in harmonie met de natuur te leven en de biodiversiteit van de natuur te vergroten, in plaats van schade toe te brengen aan de natuur”.

 
Activiteiten van de vereniging.
Vanuit de doelstelling van Het Zijper Landschap ontwikkelt de vereniging de activiteiten. Met name grootschalige projecten, die de natuur en landschap ingrijpend veranderen of zelfs verstoren worden kritisch bekeken en gevolgd. De voorkeur gaat uit naar overleg met de instanties. Maar daar waar nodig is worden er officiële bezwaren gemaakt en zelfs gerechtelijke procedures gestart, al dan niet in samenwerking met andere organisaties met gelijke belangen. Voorbeelden daarvan zijn o.a.: grootschalige recreatiebouw in Petten en Groote Keeten, vormgeving en ligging van het trafostation in Sint Maartensbrug, industriële en nucleanire ontwikkelingen in de duinen.

Daarnaast geeft de vereniging voorlichting en ontwikkelt kleinschalige activiteiten om leden en niet-leden enthousiast te houden of te maken voor het Zijper landschap.

Voormalige gemeente Zijpe in de provincie Noord Holland

 

   Kaart voormalige gemeente Zijpe

   
Extra informatie over De Zijpe
Klik op het onderwerp voor  de geschiedenisvan de Zijpe en Hazepolder: