De informatie/verslaglegging is op chronologische volgorde.

Transformatorstation; Sint Maartensbrug Verslag december 2022

LIANDER heeft moeite met het voorzien van stroom aan de regio. Om dat te kunnen verbeteren dient
er een transformatorstation te komen in het weidegebied aan de St. Maartensbrugweg. Het
voornemen om dit glazen transformatorstation aldaar te plaatsen werd, zo lijkt het, is in stilte
voorbereid door Liander en de gemeente Schagen. Dit leidde tot onvrede bij de plaatselijke bewoners,
die vervolgens contact namen met HZL met de vraag wat hiertegen te doen is.
Het bijbehorende bestemmingsplan is inmiddels de gemeenteraad gepasseerd. De beoogde plaats is
ondanks het door HZL gehouden pleidooi hiervoor in de oordeelvormende vergadering ongewijzigd gebleven.
 

Wel wordt nog aansluitend met betrokkenomwonenden gesproken, in de vorm van werksessies, over de evt. aanpassing van het ontwerp.
HZL heeft recent deelgenomen aan de werksessies Transformatorstation Sint Maartensbrug. Doel van
deze bijeenkomsten: komen tot een gedragen voorstel voor de invulling van de locatie en een ontwerp
van het aan te leggen elektriciteit station aan de Sint Maartensweg. Voor de bijeenkomst waren
dorpsraden, omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd. De locatie staat niet ter
discussie. Hierop heeft de ARO-commissie positief gereageerd. Over de invulling van de locatie moet
nog worden geoordeeld. Via een brainstormsessie en selectie van afbeeldingen (zie onder) zijn in de
eerste werksessie uitgangspunten benoemd voor de invulling van het terrein alsook voor het ontwerp
van het gebouw. In werksessie 2 zijn, op grond van deze uitgangspunten, 3D-modellen gepresenteerd
waaruit één voorstel naar voren is gekomen. Dit voorstel wordt in januari 2023 aan de ARO-commissie
voorgelegd en vervolgens tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd.

Klik hier om het landschapsplan in te zien.

Klik hier om het aanzicht van de gevels aan te zien.

Klik hier om de bewonersbrief te lezen.